Eficienca e energjisë në Shqipëri

Që në Nëntor 2019, INTBAU Albania është partneri kryesor i projektit "Rritja e ndërgjegjësimit qytetar mbi masat standarde të eficiencës së energjisë në Shqipëri", a project funded and supported by IPA II European Union Integration Facility 2015.  The overall objective of the action presented by INTBAU Albania is to address mainly the areas of energy efficiency in the residential sector in Albania, focusing on the building stock constructed before 2006 in Tirana, to increase the capacities of the civil society organizations and residents of Tirana on the energetic performance of the building stock in Albania and potential measures to be taken in accordance with the European Performance Building Directive and Energy Efficiency Directive and empower them to take action. Specific Objectives of the project:

  • Për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të nxitur një kuptim më të mirë të direktivave të Bashkimit Evropian për performancën e energjisë në përputhje me Acquis dhe standardet e BE-së, duke përdorur një gjuhë të thjeshtuar, dhe për të forcuar debate publike mbi këtë çështje, duke përfshirë OJF-të dhe banorët vendas të zonave urbane dhe periferike.
  • Për të rritur përfshirjen aktive dhe kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile në lidhje me eficiencën e energjisë në legjislacionin e BE-së dhe burimet e mundshme financiare.
  • Të veprojë si një ndërmjetës për të mbështetur një bashkëpunim të fortë dhe diskutim aktiv midis komuniteteve të OJF-ve në terren, banorëve të Tiranës, institucioneve publike, si dhe akademsë e medias, duke rezultuar në zhvillimin e një rrjeti të palëve të interesuara, të cilat mund të bëhen aktorë të rëndësishëm në proceset e zbatimit të politikave të tilla si Plani Kombëtar i Eficiencës së Energjisë në Shqipëri (2017-2020) dhe ligjet dhe rregulloret përkatëse të aprovuara.