AASA 2018

Akademia Verore AA-2018 u zhvillua në kuadër të zbatimit të Planit Kombëtar të Territorit dhe Proçesit të Planifikimit Lokal të zonave Pustec, Maliq, Devoll, duke u fokusuar në Liqenin e Prespës, Luginën e Devollit dhe rrethinat e tyre. Duke synuar identifikimin e potencialit turistik të kësaj zone dhe identifikimin e projekteve dhe aktiviteteve të ndryshme që mund të zhvillohen në këtë territor, për të rritur hyrjen e vizitorëve në zonë dhe për të shfrytëzuar në mënyrë efikase dhe të përgjegjshme potencialin natyror të turizmit që siguron natyrën dhe kulturën amtare.

INTBAU Albania ishte pjesë e këtij proçesi, duke mundësuar organizimin dhe realizimin e Akademisë Verore AA 2018. Grupi i punës qëndroi për katër javë në Liqenin e Prespës dhe në zonat e Luginës së Devollit, ku ata u njohën më mirë me rajonin dhe arritën të lexonin më mirë territorin. Propozimet e grupit të punës janë thellësisht të bazuara në karakterin lokal; kulturën, traditat, natyrën dhe elementet socio-ekonomike të zonës.